ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ელექტროენერგია

I ქსელური მომსახურებები

1. ახალი მოხმარებლის მიერთება:

1.1. გამანაწილებელ ქსელზე ერთი ახალი მომხარებლის მიერთება;

1.2. გამანაწილებელ ქსელზე ერთი ახალი მომხმარებლისა და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება;

1.3. გამანაწილებელ ქსელზე ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთება;

1.4.. გამანაწილებელ ქსელზე ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთება და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება;

1.5. გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას (მოქმედი ტექნიკური პირობების არსებობის შემთხვევაში);

1.6. მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება; 

2. აბონენტის გაყოფა (უძრავი ქონების გაყოფის შემთხვევაში);

3. ქსელზე შეჭრისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის მოთხოვნა;

4. სიმძლავრის გაზრდა:

4.1. საცალო მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის გაზრდა (მოხმარების დასაშვები მოცულობის გაზრდა);

4.2. მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის გაზრდა;

5. სარეზერვო კვება (ელექტრომომარაგების ალტერნატიული წყაროს მოწყობა):

5.1. დროებითი მიერთება გამანაწილებელ ქსელზე (დროებითი სამშენებლო და სხვა სამუშაოები) სტანდარტული;

5.2. დროებითი მიერთება გამანაწილებელ ქსელზე (დროებითი სამშენებლო და სხვა სამუშაოები) არასტანდარტული;

6. ქვეაბონენტად აყვანა (დროებითი აბონენტი);

7. აღურიცხავი/უცნობი მიერთების რეგისტრაცია;

8. ძველი აბონენტის რეგისტრაციის აღდგენა.

 

II აბონენტის/მომხმარებლის მომსახურებები 

9. აბონენტის რეგისტრაციის შეცვლა (აბონენტზე რეგისტრირებული პირის შეცვლა, ყიდვა-გაყიდვა, ნასყიდობა, იჯარა);

10. ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმება;

11. განაცხადის/წერილის გაუქმება;

12. აბონენტის/მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა:

12.1 დავალიანების გადანაწილება;

12.2 დავალიანების გადანაწილების გრაფიკის შეცვლა;

12.3 განვადების/დავალიანების გადახდის გრაფიკის გაუქმება;

13. თანხის კორექცია;

14. ელექტრონულ ქვითარზე ან/და ტექსტურ შეტყობინებაზე მოთხოვნა.

 

III მომარაგებასთან დაკავშირებული მომსახურებები 

15. აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგება (მათ შორის, მრიცხველის შეცვლა, დალუქვა, ლუქის დაზიანება და მრიცხველის სხვა დაზიანება);

16. მრიცხველის შემოწმების მოთხოვნა;

17. ქსელის დაზიანება;

18. მომარაგების შეწყვეტა/აღდგენა;

19. მომარაგების ტექნიკური ხარისხის ადგილზე შემოწმება.

 

IV - საჩივარი 

20. მომსახურებაზე საჩივარი.