ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

ენერგეტიკულ და წყალმომარაგების სექტორების ლიცენზიატების, მიმწოდებლების, აგრეთვე ბაზრის ოპერატორის მიერ წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადებისა და თანდართული მასალების განხილვა, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების მომზადება; სექტორებისათვის ტარიფების გაანგარიშება;

ლიცენზიატების, მიმწოდებლებისა და ბაზრის ოპერატორის ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და მონიტორინგი; ყველა ლიცენზიატისათვის ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის შემუშავება;

სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების ხარჯების აუდიტი, საწარმოთა ხარჯების შედარებითი ანალიზის გაკეთება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით; დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზე რეაგირება.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org