ფიზიკური ნაკადები
 დისპეტჩერული მართვა
 კომერციული კონტრაქტები