როგორ გავხდე აბონენტი?

როგორ ხდება მომსახურების საფასურის დარიცხვა და როგორია მისი გადახდის წესები?

როგორ ხდება ახალი მომხმარებლის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება?

როგორ ხდება ახალი მომხმარებლის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება გაზიფიცირებულ დასახლებებში?

როგორ ხდება ახალი მომხმარებლის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება არაგაზიფიცირებულ დასახლებებში?

ვის არ ეხება გაზგამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 400 ლარიანი ტარიფი და რატომ?

რა დანადგარებით სარგებლობა შეუძლია მომხმარებელს 0–6 კუბ.მ/სთ ბუნებრივი გაზის სიმძლავრის ფარგლებში?

როგორ ხდება ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების ქსელზე მიერთება?

როდის და რა შემთხვევაში ირღვევა მომხმარებლის უფლებები?

როგორია დავის გასაჩივრების და განხილვის წესები და პროცედურები?

რა შეიძლება ჩაითვალოს მომხმარებლის მხრიდან ელ.ენერგიის, ბუნებრივი გაზის ან/და სასმელი წყლის უკანონო მოხმარებად?

ელექტროენერგიის საყოფაცხოვრებო ტარიფები

ბუნებრივი გაზის საყოფაცხოვრებო ტარიფები

წყალმომარაგების საყოფაცხოვრებო ტარიფები

რა შემთხვევაში ითვლება დავალიანება ხანდაზმულად?

რა შემთხვევაში ხდება დავალიანების აღიარება და ვალის გადანაწილება?

რა გარემოებები არ მიეკუთვნება განმცხადებლის არაუფლებამოსილებას

რა შემთხვევაში შეიძლება მოსთხოვოს კომპანიამ მომხმარებელს დეპოზიტზე თანხის შეტანა?

რა შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს მრიცხველი?

ვარ საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი და გადასახადი მომდის არასაყოფაცხოვრებო ტარიფით, აქვს თუ არა კომპანიას ამის უფლება?

როგორ უნდა შემოვიტანო განცხადება კომისიაში?

სად შეიძლება ვნახო „ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ განაცხადის“ ფორმა?

ქვითარი არ მომდის მისამართზე და როგორ მოვიქცეთ?

მუდმივად არ ვცხოვრობ მისამართზე და მინდა რომ ამ ბინის ქვითარი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მივიღო, შეიძლება?

მაქვს წყლის მრიცხველი და გადასახადი მაინც სულადობით მომდის, რატომ?

მაქვს წყლის მრიცხველი და ანათვალს არ იღებენ ყოველ თვე, მერიცხება გაურკვეველი თანხა, ამის უფლება აქვს კომპანიას?

რეგისტრირებული პიროვნება საპატიმროშია,ან იმყოფება საზღვარგარეთ, მაინც უნდა გადავიხადო სულადობით დარიცხვა?