კომისიის წევრები

ზოგადი საქმიანობა:

თავმჯდომარის არყოფნის დროს მისი ბრძანებით ასრულებს თავმჯდომარის უფლება-მოვალეობებს; დადგენილი წესით ახორციელებს მიმოწერას; გასცემს დავალებებს კომისიის აპარატის თანამშრომლებზე; თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეუფერხებლად იღებს ლიცენზიატისგან დოკუმენტაციას და მუშაობს მის პერსონალთან; ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა ფუნქციებს.

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი