მისია და სტრატეგია

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს დამოუკიდებლად, კანონით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში და არ ექვემდებარება არც ერთ სახელმწიფო უწყებას. იგი არის კოლეგიური ორგანო და გადაწყვეტილებები მიიღება ხმათა უმრავლესობით. კომისიის სხდომები საჯაროა და მათზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

 

მისია

ენერგეტიკისა და წყლამომარაგების სექტორებში კომისიის რეგულირებას დაქვემდებარებულ საწარმოებსა და მომხმარებელთა ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვა, მარეგულირებელი ჩარჩოს მუდმივი სრულყოფა, კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელება გამჭვირვალობის, ობიექტურობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპებზე დაყრდნობით. 

სტრატეგიული ამოცანები

  • ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობა;
  • მომსახურების ხარისხის სრულყოფა;
  • საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა;
  • მომხმარებელთათვის ახალი და გამარტივებეული დისტანციური სერვისების შეთავაზება;
  • მომხმარებელთა ინფორმირებულობის გაზრდა მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ;
  • მწვანე ენერგიის წარმოების და ნეტო-აღრიცხვის ხელშეწყობა;
  • ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა.