ელექტროენერგია

I ქსელური მომსახურებები

1. ახალი მოხმარებლის მიერთება:

1.1. გამანაწილებელ ქსელზე ერთი ახალი მომხარებლის მიერთება;

1.2. გამანაწილებელ ქსელზე ერთი ახალი მომხმარებლისა და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება;

1.3. გამანაწილებელ ქსელზე ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთება;

1.4.. გამანაწილებელ ქსელზე ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთება და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება;

1.5. გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას (მოქმედი ტექნიკური პირობების არსებობის შემთხვევაში);

1.6. მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება; 

1.7 მიკროსიმძლავრის მფლობელი საცალო მომხმარებელთა ჯგუფის ცვლილება;

2. აბონენტის გაყოფა (უძრავი ქონების გაყოფის შემთხვევაში);

3. ქსელზე შეჭრისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის მოთხოვნა;

4. სიმძლავრის გაზრდა:

4.1. საცალო მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის გაზრდა (მოხმარების დასაშვები მოცულობის გაზრდა);

4.2. მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის გაზრდა;

5. სარეზერვო/დამხმარე ობიექტის კვება;

6. დროებითი მიერთება:

6.1 დროებითი მიერთება გამანაწილებელ ქსელზე (დროებითი სამშენებლო და სხვა სამუშაოები) სტანდარტული;

6.2დროებითი მიერთება გამანაწილებელ ქსელზე (დროებითი სამშენებლო და სხვა სამუშაოები) არასტანდარტული;

7.ქვეაბონენტად აყვანა (დროებითი აბონენტი);

8.აღურიცხავი/უცნობი მიერთების რეგისტრაცია;

9.ძველი აბონენტის რეგისტრაციის აღდგენა.

II აბონენტის/მომხმარებლის მომსახურებები 

10.აბონენტის რეგისტრაციის შეცვლა (აბონენტზე რეგისტრირებული პირის შეცვლა, ყიდვა-გაყიდვა, ნასყიდობა, იჯარა);

11. ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმება;

12. განაცხადის/წერილის გაუქმება;

13. აბონენტის/მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა:

13.1 დავალიანების გადანაწილება;

13.2 დავალიანების გადანაწილების გრაფიკის შეცვლა;

13.3 განვადების/დავალიანების გადახდის გრაფიკის გაუქმება;

14. თანხის კორექცია;

15. სხვა ელექტრონული საშუალებით ქვითრის მიწოდების შესახებ შეთანხმება;

III მომარაგებასთან დაკავშირებული მომსახურებები 

16. აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგება (მათ შორის, მრიცხველის შეცვლა, დალუქვა, ლუქის დაზიანება და მრიცხველის სხვა დაზიანება);

17. მრიცხველის შემოწმების მოთხოვნა;

18. ქსელის დაზიანება;

19. მომარაგების შეწყვეტა/აღდგენა;

20. მომარაგების ტექნიკური ხარისხის ადგილზე შემოწმება.

IV - საჩივარი 

21. მომსახურებაზე საჩივარი.