ელექტროენერგია

განაცხადების ჩაბარება შესაძლებელია შესაბამისი კომპანიის სერვის ცენტრში. ასევე, მომსახურების გამარტივების მიზნით (დენის, გაზის და წყალმომარაგების მომსახურება ერთ სივრცეში), განაცხადით შეგიძლიათ მიმართოთ იუსტიციის სახლს. იუსტიციის სახლში განაცხადის ჩასაბარებლად იხილეთ დეტალური ინფორმაცია > >

 

I.  ელექტროენერგიის მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები: 

1. უნივერსალური მიმწოდებელი, საჯარო მომსახურების სახით მიმწოდებელი და ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი:
1.1. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ სალიცენზიო არეალში – სს „ეპ ჯორჯია მიწოდება“:
1.1.1. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის;
1.1.2. არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის - ფიზიკური პირი ან მცირე საწარმოსთვის (გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და მსხვილი მომხმარებლისა, რომელიც გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებულია 0,4 კვ ძაბვის საფეხურზე და არ არის მოცემული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ სისტემის ოპერატორისთვის მიწოდებულ I და II კატეგორიის საწარმოების სიაში); 
1.1.3. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების ვალდებულების სახით მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები (გამოიყენება საბიუჯეტო ორგანიზაციების, მსხვილი მომხმარებლების და სხვა ყველა იმ საბოლოო არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში, რომელიც არ წარმოადგენს მცირე საწარმოს);
1.1.4. ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები.
1.2. სს „თელასის“ სალიცენზიო არეალში – შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“ (თელმიკო):
1.2.1. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის;
1.2.2. არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის - ფიზიკური პირი ან მცირე საწარმოსთვის (გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და მსხვილი მომხმარებლისა, რომელიც გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებულია 0,4 კვ ძაბვის საფეხურზე და არ არის მოცემული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ სისტემის ოპერატორისთვის მიწოდებულ I და II კატეგორიის საწარმოების სიაში); 
1.2.3. ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების ვალდებულების სახით მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები (გამოიყენება საბიუჯეტო ორგანიზაციების, მსხვილი მომხმარებლების და სხვა ყველა იმ საბოლოო არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში, რომელიც არ წარმოადგენს მცირე საწარმოს);
1.2.4. ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები.
2. თავისუფალი მიმწოდებლების მიწოდების ხელშეკრულებები: www.gnerc.org

II.  მომარაგებასა და აღრიცხვის კვანძთან დაკავშირებული მომსახურებები: 

3. მომარაგების ხშირ წყვეტასთან დაკავშირებული პრობლემა;
4. მომარაგების ტექნიკური ხარისხის ადგილზე შემოწმება (მაღალი ძაბვა, დაბალი ძაბვა ან ძაბვის ციმციმი);
5. ქსელის დაზიანება;
6.  მომარაგების შეწყვეტა/აღდგენის მოთხოვნა;
7. მრიცხველის შემოწმების მოთხოვნა;
8. აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგება (მათ შორის, მრიცხველის შეცვლა, დალუქვა, ლუქის დაზიანება და მრიცხველის სხვა დაზიანება);
9. ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობისა ან დაბალი ძაბვის მხარეს არსებული მრიცხველის მაღალი ძაბვის მხარეს გადატანის შესახებ მოთხოვნა.

III.  ინფორმაციის დაზუსტება/გამოთხოვა და ანგარიშსწორების მოთხოვნები:

10. აბონენტის/მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა;
11. დავალიანების გადანაწილება;
12. დავალიანების გადახდის გრაფიკის შეცვლა;
13. დავალიანების გადახდის გრაფიკის გაუქმება;
14. დარიცხვის სისწორის გადამოწმების მოთხოვნა;
15. ქვითრის მატერიალური ფორმით მიწოდების მოთხოვნა;
16. განაცხადის/წერილის გაუქმება.
17. მომხმარებლის სოციალური სტატუსის შესახებ ინფორმაციის წარდგენის თაობაზე

IV.  ქსელური მომსახურებები: 

18. ახალი მოხმარებლის/მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის/დამტენი სადგურების მიერთება/უძრავი ქონების გაყოფა და არსებული სიმძლავრის გაზრდა კომისიის მიერ დადგენილი საფასურის გადახდის პირობით:
18.1. გამანაწილებელ ქსელზე ერთი ახალი ობიექტის მიერთება;
18.2. გამანაწილებელ ქსელზე ერთი ახალი ობიექტის და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება;
18.3. გამანაწილებელ ქსელზე ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტის მიერთება;
18.4. გამანაწილებელ ქსელზე ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტის მიერთება და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება;
18.5. მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება;
18.6. მიკროსიმძლავრის მფლობელი საცალო მომხმარებელთა ჯგუფის ცვლილება;
18.7. ელექტროენერგიაზე მომუშავე ავტონომიური გადაადგილების საშუალებების დამტენი სადგურების გამანაწილებელ ქსელთან მიერთება;
18.8. აბონენტის გაყოფა;
18.9. მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის გაზრდა;
18.10. მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის გაზრდა;
18.11. გამანაწილებელ ქსელთან მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება;
19. ახალი მოხმარებლის მიერთება/უძრავი ქონების გაყოფა და სიმძლავრის გაზრდა ტექნიკური პირობის საფუძველზე (ურთიერთშეთანხმებით)
19.1. ტექნიკური პირობის მოთხოვნა;
19.2. ქსელზე შეჭრისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის მოთხოვნა (ტექნიკური პირობის საფუძველზე, ქსელის მშენებლობის შემდეგ, მომარაგების დაწყებისთვის);
19.3. მოქმედი ტექნიკური პირობების არსებობის შემთხვევაში, გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე ხელშეკრულების გაფორმების მოთხოვნა;
20. სარეზერვო/დამხმარე ობიექტის კვება;
21. დროებითი მიერთება:
21.1. დროებითი მიერთება გამანაწილებელ ქსელზე (დროებითი სამშენებლო და სხვა სამუშაოები) სტანდარტული:
21.1.1. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შეთავაზება გამანაწილებელ ქსელზე დროებით მიერთებაზე (დროებითი სამშენებლო და სხვა სამუშაოებისთვის);
21.1.2. სს „თელასის“ შეთავაზება გამანაწილებელ ქსელზე დროებით მიერთებაზე (დროებითი სამშენებლო და სხვა სამუშაოებისთვის);
21.2. დროებითი მიერთება გამანაწილებელ ქსელზე (დროებითი სამშენებლო და სხვა სამუშაოები) არასტანდარტული;
22. ქვეაბონენტად აყვანა (დროებითი აბონენტი);
23. აღურიცხავი/უცნობი მიერთების რეგისტრაცია;
24. ძველი აბონენტის რეგისტრაციის აღდგენა.

V.  საჩივარი:

25. მომსხახურებაზე საჩივარი.