ბაზრის მონიტორინგის დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებსი რეგულირებული საწარმოების შესახებ მონაცემთა ბაზების წარმოება; ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით ვაჭრობის შესახებ მონაცემთა ბაზების წარმოება; ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგი და ზედამხედველობა, კონკურენტული, თავისუფალი, გამჭვირვალე და სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპების დაცვის უზრუნველსაყოფად; რეგულირებულ საწარმოთა ანგარიშგებისა და სხვა უწყებებიდან და წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის სისტემატური შესწავლა, გაანალიზება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება. 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org