კომისიის თავმჯდომარე

ზოგადი საქმიანობა:

უძღვება კომისიის სხდომებს და პასუხისმგებელია კომისიის მიერ დადგენილებებისა და გადაწყვეტილებების მიღებისას პროცედურული წესების დაცვაზე, აგრეთვე მათ გამოქვეყნებაზე; პასუხისმგებელია კომისიისა და მისი აპარატის ადმინისტრაციულ მართვაზე; ამტკიცებს კომისიის წევრებისა და კომისიის აპარატის თანამშრომლების ხელფასების ოდენობას; ნიშნავს და ათავისუფლებს კომისიის აპარატის თანამშრომლებს კომისიის წევრებთან შეთანხმებით; განკარგავს კომისიის ქონებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; წარმოადგენს კომისიას საქართველოსა და სხვა ქვეყნების ხელისუფლების ორგანოებში, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციებში; კომისიის კომპეტენციის ფარგლებში, დადგენილი წესით, გამოსცემს ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტს – ბრძანებას.

 

დავით ნარმანია

 

დაიბადა 1979 წელს

 განათლება:

2002 – 2005    ასპირანტურა, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი (2006) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა: „სექტორული ეკონომიკა (მრეწველობა)“;

2000 – 2002   ეკონომიკის მაგისტრის სამეცნიერო ხარისხი, საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯერის კვალიფიკაცია (2002 წ.). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, ,,საერთაშორისო ბიზნესის მართვის” სპეციალობა;

1996 – 2000    ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, მენეჯერის კვალიფიკაცია (2000 წ.) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, ,,საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზაციისა და  მართვის” სპეციალობა.

სამუშაო გამოცდილება:

01/1999 – 02/2001     ეკონომიკური განათლების პროგრამის კოორდინატორი, „საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“;

03/2001 – 07/2003  უფროსი სპეციალისტი და სამინისტროს სათათბირო ორგანოს მდივანი, „საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების და ფინანსთა სამინისტროები“;

07/2003 – 04/2004 საგადასახადო-საბიუჯეტო პროგრამის კოორდინატორი, „საზოგადოებრივი განვითარების ინსტიტუტი“;

04/2004 – 12/2005     გენერალური დირექტორი, კომპანია „ბიზნეს კონსალტინგის ჯგუფი“; 

01/2005 – 01/2006  გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე, „საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“;

05/2005 – 01/2006 უფროსი ბიზნეს-კონსულტანტი, „პრივატიზებულ საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა და მენეჯმენტის დახმარების ცენტრი“ - CERMA;

01/2006 – 12/2007     გამგეობის თავმჯდომარე, „საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“;

01/2008 – 12/2009 კვლევითი განყოფილების უფროსი, „საკონსულტაციო-ანალიტიკური ტრენინგ-ცენტრი“;

01/2009 – 10/2012  აღმასრულებელი დირექტორი, ,,კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი“ - CIESR;

10/2012 – 04/2014   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი.

10/2012 – დღემდე პროფესორი, მენეჯმენტის და ადმინისტრირების კათედრის გამგე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

08/2014 – 10/2017  ქ. თბილისის მერი;

12/2017 -09/2019 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი;

2019 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარედ.

2022 წლის 24 ოქტომბერს არჩეულ იქნა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარედ მეორე ვადით.

 

სამეცნიერო-კვლევითი და ანალიტიკური საქმიანობა:

10/2012 – დღემდე    პროფესორი, მენეჯმენტის და ადმინისტრირების კათედრის გამგე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

06/2011 – 09/2011 / 06/2012 – 09/2012  სამეცნიერო სტაჟირება გერმანიის აკადემიური გაცვლების საბჭოს (DAAD) პროგრამით - გერმანია, პოტსდამის უნივერსიტეტის ფინანსურ მეცნიერაბათა კათედრა;

07-25.02/2011 ინდოეთის ტექნიკური და თანამშრომლობის (ITEC) ტრენინგ-პროგრამა: ფინანსური მენეჯმენტი, სამთავრობო ანგარიშებისა და ფინანსების ინსტიტუტი (INGAF), ფინანსთა სამინისტრო, ნიუ-დელი, ინდოეთი; 

09/2009 – 10/2012     ასოცირებული პროფესორი, მენეჯმენტის და ადმინისტრირების კათედრის გამგის მ/შ, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

02/2007 – 09/2009     სრული პროფესორი საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - GIPA; 

10/2007-12/2007 / 10/2008 – 12/2008    სამეცნიერო სტაჟირება გერმანიის აკადემიური გაცვლების საბჭოს (DAAD) პროგრამით - გერმანია, პოტსდამის უნივერსიტეტის ფინანსურ მეცნიერაბათა კათედრა;  

07/2006   „საბანკო, სადაზღვევო და საჯარო სექტორი: ემპირიული გამოცდილება და პოლიტიკის მართვა“ - გერმანია, პოტსდამის საზაფხულო აკადემია;  

09/2006 – 09/2008 ასისტენტ-პროფესორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

09/2004 – 02/2007     მოწვეული პროფესორი საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - GIPA; 

2009 და 2012  დამხმარე სახელმძღვანელო: „საზოგადოებრივი ადმინისტრირების საფუძვლები და საზოგადოებრივი ადმინისტრირება საქართველოში“ - თანაავტორი; 

დამხმარე სახელმძღვანელო: „რისკების მართვა ბიზნესში“ - თანაავტორი; 

1999 - 2017  42 სამეცნიერო და კვლევითი ნაშრომის ავტორი და 48 ნაშრომის თანაავტორი.  

ფლობს ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებს. 

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი