მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

ერთი მხრივ, ლიცენზიატებს, მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურებს ან მიმწოდებლებსა, და, მეორე მხრივ, მომხმარებლებს შორის წარმოშობილი სადავო საკითხების შესწავლა, მხარეთა მორიგება ან შესაბამისი საკითხების კომისიის სხდომაზე განსახილველად მომზადება; გამოვლენილ დარღვევებზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შესახებ საკითხის მომზადება სხდომაზე განსახილველად; დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზე რეაგირება.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org