აღმასრულებელი დირექტორი

ზოგადი საქმიანობა

აღმასრულებელი დირექტორი კოორდინაციას უწევს კომისიის აპარატის დეპარტამენტების საქმიანობას; კომისიაში შემოსული წერილების, განცხადებებისა და საჩივრების განხილვის პროცესში ახორციელებს შუალედურ მიმოწერას შესაბამის მხარეებთან; ხელმძღვანელობს კომისიის ბიუჯეტის მომზადებას და აკონტროლებს რეგულირების საფასურის დროულად გადახდას; ასევე აკონტროლებს კომისიის ბიუჯეტის სახსრების მიზნობრივ გამოყენებას.

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ასრულებს ცალკეულ დავალებებს. აღმასრულებელი დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში მის უფლებამოსილებებს ახორციელებს მოადგილე.

 

 საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60  ელ.ფოსტა: mail@gnerc.or