იურიდიული დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

ენერგეტიკულ და წყალმომარაგების სექტორებში ლიცენზიების მაძიებელთა და ბაზრის ოპერატორის დოკუმენტაციის, აგრეთვე სატარიფო განაცხადების სამართლებრივი ექსპერტიზა; კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება და მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; კომისიის რეგულირების სფეროში შემავალი პირების მიერ კომისიის დადგენილებებისა და გადაწყვეტილებების შესრულებაზე მონიტორინგი; სადავო საკითხებზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება და განხილვაში მონაწილეობა; დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზე რეაგირება.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 10 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org