რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

ენერგეტიკული და წყალმომარაგების დარგების რეგულირებისათვის მეთოდოლოგიის სრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; რეგულირების საერთაშორისო ტენდენციებისა და მეთოდოლოგიური მიდგომების შესწავლა - ანალიზი და მათ საფუძველზე სათანადო წინადადებებისა და შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება; რეგულირებას დაქვემდებარებულ საწარმოებზე ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობა. ამავე საწარმოების მომსახურების შესახებ მიღებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების შესწავლა-დამუშავება, მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებში ასახვის მიზნით; დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზე რეაგირება.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org