მარეგულირებელი აუდიტის დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა:

ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში, ასევე საირიგაციო მომსახურებაზე დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის შემუშავება, ასევე, შესაბამისი წესებისა და სახელმძღვანელო ინსტრუქციების შემუშავება; სატარიფო განაცხადთან ერთად წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალის შემუშავება; აუდიტის გეგმის შემუშავება და აუდიტის პროცესის დაგეგმვა; რეგულირებული საწარმოების მარეგულირებელი აუდიტის განხორციელება და შესაბამისი ანგარიშის შედგენა; რეგულირებული საწარმოს საპროგნოზო სატარიფო დანახარჯების შესწავლა/ანალიზი და მიზანშეწონილი ოდენობის განსაზღვრა.