მრჩეველთა საბჭო

ზოგადი საქმიანობა

მრჩეველთა საბჭო ამზადებს წინადადებებსა და რეკომენდაციებს კომისიის საქმიანობის ეფექტიანობის ასამაღლებლად გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით; იხილავს კომისიის აპარატის მიერ მომზადებული ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტებს და ამზადებს შესაბამის დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; კომისიის აპარატის სტრუქტურული ერთეულებისაგან მიღებული ანგარიშის საფუძველზე ამზადებს კომისიის წლიური ანგარიშის პროექტს; კომისიის დავალების საფუძველზე სწავლობს კონკრეტულ საკითხებს და ამზადებს შესაბამის დასკვნებსა და რეკომენდაციებს.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org