საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

საზღვარგარეთის ქვეყნების ენერგეტიკულ დაწესებულებებსა და სხვადასხვა სახის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კომისიის კავშირის უზრუნველყოფა; კომისიის საერთაშორისო ურთიერთობის კოორდინაცია, საერთაშორისო პროექტების დაგეგმვასა და მათ შესრულებაში უშუალო მონაწილეობა; მოქმედი ევროპული კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე, ამავე სფეროში საქართველოს საკანონმდებლო აქტების სრულყოფის თაობაზე წინადადებათა მომზადება; დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზე რეაგირება.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org