ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

თანამშრომელთა საკადრო საქმისწარმოება; კომისიაში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარება; კომისიის ერთიანი საქმისწარმოების უზრუნველყოფა; კომისიაში შემოსულ კორესპონდენციაზე ადმინისტრაციული წარმოებისათვის განსაზღვრული ვადების დაცვის უზრუნველმყოფი ღონისძიებებისა და სისტემატური მონიტორინგის განხორციელება; კომისიის საარქივო საქმისწარმოება.

  

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org