საერთაშორისო ურთიერთობები

კომისიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ურთიერთობები და მჭიდრო თანამშრომლობა უცხოელ პარტნიორებთან, დონორ ორგანიზაციებთან.

მედია

კომისია ინტენსიურად თანამშრომლობს მედიასთან. ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა კომისიისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

კანონმდებლობა

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორების შესახებ საკანონმდებლო, ნორმატიული აქტები მოცემულია ერთ სივრცეში. მოცემულ ლინკზე იხილავთ როგორც კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებულ, ასევე კომისიის მიერ მიღებულ ნორმატიულ აქტებს.