კონსოლიდირებული დადგენილებები

28.12.2023 #81 ბუნებრივი გაზის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ

14.09.2023 #40 პირველადი წყალმოსარგებლის მიერ გაწეული მომსახურების ტარიფის გაანგარიშების მეთოდოლოგია

30.08.2023 #39 საირიგაციო წყლის მიწოდების წესების დამტკიცების შესახებ

27.06.2023 #27 დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის დამტკიცების შესახებ 

30.11.2022 #54 ბუნებრივი გაზის გადამცემ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ 

19.05.2022 #23 ბუნებრივი გაზის გადამცემ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესი

13.05.2022 #22 მესამე პირების მფლობელობაში არსებულ ქსელში ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის გატარების საფასურის გაანგარიშებისა და გატარებაში მონაწილე გამანაწილებელი ქსელისა და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობილობის მოვლა-პატრონობის წესი

31.12.2021 #80 ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი ქსელის წესები

28.12.2021 #60 ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზრის წესები

23.12.2021 #58 განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის წესი

29.06.2021 #36 ინვესტიციების შეფასების წესი

28.06.2021 #20 მომსახურების ხარისხის წესები

28.06.2021 #19 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესები

10.06.2021 #14 ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესი

3.06.2021 #11 ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ

13.05.2021 #9 ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების დებულება

30.03.2021 #7 ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგისა და ანგარიშგების წესები

18.03.2021 #4 ბუნებრვი გაზის გამანაწილებელი ქსელის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესი

28.12.2020 #80 ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლის კრიტერიუმებისა და სტატუსის განსაზღვრის წესი

28.12.2020 #79 კომისიის დებულება

25.12.2020 #33 ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

15.12.2020 #68 ელექტროენერგეტიკის სექტორში საჯარო მომსახურების სახით გაწეული საქმიანობების ტარიფებისა და საფასურების გაანგარიშების მეთოდოლოგიები

09.12.2020 #63 რეგულირების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, გაანგარიშებისა და გადახდის წესი

12.11.2020 #58 ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებები (ძალადაკარგულია 2024 წლის 1 ივლისიდან)

12.11.2020 #57 კომისიის წევრისა და აპარატის თანამშრომლის ეთიკის კოდექსი

15.10.2020 #52 კომისიაში არსებული ინფრმაციის კონფიდენციალურად მიჩნევისა და მისი გაცემის წესი

13.08.2020 #47 ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესები

11.08.2020 #46 ელექტროენერგიის ბაზრის წესები 

16.07.2020 #39 გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესები

04.06.2020 #24 დავების განხილვის წესები

27.05.2020 #22 ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესი

27.03.2020 #9 გადაცემის სისტემის ოპერატორის სერტიფიცირების წესები

31.08.2018 #22 ბუნებრივი გაზის ქსელის წესები

27.12.2017 #47 წყალმომარაგების ნორმატიული დანაკარგები

26.12.2017 #45 წყალმომარაგების ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესი

12.12.2017 #34 ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგები

14.09.2017 #23 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში კონკურსის ჩატარების დებულება

10.08.2017 #21 წყალმომარაგების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

24.05.2017 #8 ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგები (ძალადაკარგულია 2023 წლის 1 იანვრიდან)

27.12.2016 #43 ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ

25.12.2014 #33 ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

30.07.2014 #14 ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

17.04.2014 #10 ელექტროენერგიის ქსელის წესები

17.08.2010 #17 წყალმომარაგების ტარიფების დამტკიცების შესახებ

09.07.2009 #12 ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესები (ძალადაკარგულია 2025 წლის 1იანვრიდან)

04.12.2008 #33 ელექტროენერგიის ტარიფების დამტკიცების შესახებ

26.11.2008 #32 სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესები

18.09.2008 #23 ლიცენზირების წესები

30.12.2005 #30 ბუნებრივი გაზის ტარიფების დამტკიცების შესახებ