საკანონმდებლო ცვლილებები

„კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 ოქტომბრის №655 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - ცვლილების მიხედვით, 2020 წლის  ნოემბრის, დეკემბრისა და 2021 წლის იანვრის თვეების კომუნალური გადასახადის სუბსიდიის დასაფინანსებლად, საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში კომპანიისთვის გაცემული ავანსი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გამოყენებულ უნდა იქნეს 2021 წლის თებერვლის თვის კომუნალური გადასახადის სუბსიდიის დასაფინანსებლად

5 მარტი, 2021

„ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 27 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - ცვლილების მიხედვით, ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერატორის საქმიანობის სალიცენზიო პირობებიდან ამოღებულ იქნა ნორმა, რომლის მიხედვითაც, ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერატორი დღით ადრე და დღიური სეგმენტებისათვის ვალდებული იყო უზრუნველყო დღით ადრე, დღიური და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრებისთვის, აგრეთვე უბალანსობის ფინანსური ანგარიშსწორებისთვის, ერთიანი ფინანსური ანგარიშსწორების სისტემის ორგანიზება

25 თებერვალი, 2021
18 თებერვალი, 2021

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2021 წლის 11 თებერვლის N1-1/37 ბრძანება „ვერტიკალურად ინტეგრირებული ენერგეტიკული საწარმოს, რომელიც ემსახურება ქსელთან მიერთებულ 100 000-ზე ნაკლებ მომხმარებელს, გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევებისა და დამოუკიდებლობის მოთხოვნების შესრულების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ“ - ბრძანების თანახმად, ვერტიკალურად ინტეგრირებული ენერგეტიკული საწარმო, რომელიც ემსახურება ქსელთან მიერთებულ 100 000-ზე ნაკლებ მომხმარებელს, გათავისუფლდეს გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის სამართლებრივ და ფუნქციურ განცალკევებასა და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების ვალდებულებისაგან

12 თებერვალი, 2021

„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ბრძანებაში შებიდა ცვლილება და 4​1 მუხლის მე-9 პუნქტის შემდეგ დაემატა მე-10  – მე-14 პუნქტები, რომლის მიხედვითაც, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრირებული პირი, მისგან დამოუკიდებელი ობიექტური მიზეზ(ებ)ის გამო, ვერ დაასრულებს ელექტროსადგურის საცდელ გაშვებას ან/და კომპლექსურ გასინჯვას, აღნიშნულ პირს შეუძლია, მხოლოდ ერთხელ, მოითხოვოს რეგისტრაციის პერიოდის გაგრძელება, ან წარუდგინოს განაცხადი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციისათვის

15 იანვარი, 2021