საკანონმდებლო ცვლილებები

21 აგვისტო, 2017

 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 აგვისტოს N1644 განკარგულებით მოწონებულ იქნა შპს „ენგურჰესსა“ და Elster Metronica”-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულება. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი