საკანონმდებლო ცვლილებები

23 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N1667 განკარგულებით მოწონებულ იქნა შპს „ენგურჰესის“ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ შემოთავაზებული სესხის ძირითადი ფინანსური პირობები:

ა) სესხის ოდენობა –28 მილიონი ევრო;

ბ) სესხის ხანგრძლივობა –15 წელი (მათ შორის, შეღავათიანი პერიოდი 3.5 წელი);

გ) საპროცენტო განაკვეთის ტიპი –ცვლადი, EURIBOR + 1%;

დ) ადმინისტრირებისგადასახდელი –სესხის თანხის 1%;

ე) ვალდებულების გადასახდელი – წლიური 0.5% (აღნიშნულის დარიცხვა ხდება სესხის აუთვისებელ ნაწილზე). გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა