საკანონმდებლო ცვლილებები

23 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N1661 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „შანჰიდროს“ შორის დასადები მემორანდუმი „ლაჰლაჭალაჰესის“ მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი