საკანონმდებლო ცვლილებები

12 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აგვისტოს N1796 განკარგულებით მოწონებულ იქნა შპს „ენგურჰესსა“ და კომპანია „ VIOTH HIDRO-ს“ შორის დასადები ხელშეკრულება. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკია,ჰესი