საკანონმდებლო ცვლილებები

14 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 აგვისტოს N1841 განკარგულებით ცნობად იქნა მიღებული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაცია ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) მიერ სს „ნენსკრა ჰიდროსთვის“ არაუმეტეს 275 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის სესხის გაცემის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი