საკანონმდებლო ცვლილებები

2 ოქტომბერი, 2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 28 სექტემბრის განჩინებით სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ გაკოტრების საქმესთან დაკავშირებით კრედიტორთა მოთხოვნის აღიარების შესახებ (განმცხადებელი - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“) კრედიტორთა რიგგარეშე კრება განახლდება 2017 წლის 5 ოქტომბერს. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სასამართლო
დოკუმენტის ტიპი: განჩინება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,გაკოტრება