საკანონმდებლო ცვლილებები

13 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 5 ოქტომბრის N2075 განკარგულებით მოწონებულ იქნეს შპს „რაჭაენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „სორგითი 2 ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა