საკანონმდებლო ცვლილებები

13 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N2073 განკარგულებით მოწონებულ იქნა:

  • საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯჯპ-ს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი;
  • საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჯჯპ-ს“ შორის 2014 წლის 22 სექტემბერს ჰიდროელექტროსადგურ „წაბლარი 2“-ის მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის შესახებ დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი მიჩნეულ იქნეს შეწყვეტილად ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განხორციელებადობის შესახებ ანგარიშის საქართველოს მთავრობისთვის წარმოდგენის მემორანდუმით დადგენილი ბოლო ვადის გასვლის მომენტიდან, ამავე მემორანდუმის 5.2 პუნქტის „გ“ ქვეპუქტის საფუძველზე. გადადით ვებგვერდზე
გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი