საკანონმდებლო ცვლილებები

16 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N2005 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, შპს „კამარა ენერჯისა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმება ამავე მხარეთა შორის 2017 წლის 21 მარტს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის შესახებ. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა