საკანონმდებლო ცვლილებები

16 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N2006 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „დეკას“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი „დეკა ჰესის“ მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი