საკანონმდებლო ცვლილებები

24 აპრილი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილებით დამტკიცდა „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი, რომლის ამოქმედების ვადად განისაზღვრა 2017 წლის 1 ივლისი.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: საჯარო სამსახური,კადრები,კონკურსი