საკანონმდებლო ცვლილებები

17 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 5 ოქტომბრის N2078 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და შპს „ჰიდროენერჯის“ შორის დასადები შეთანხმება ამავე მხარეებს შორის 2015 წლის 15 აგვისტოს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა