საკანონმდებლო ცვლილებები

17 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 5 ოქტომბრის N2079 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგურს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ქარის ელექტროსადგური