საკანონმდებლო ცვლილებები

24 აპრილი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №201 დადგენილებით დამტკიცდა  „საჯარო სამსახურში ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის, ღამის საათებში, დასვენებისა და უქმე დღეებში, ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობის წესი“ რომლის ამოქმედების ვადად განისაზღვრა „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედების ვადა.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: საჯარო სამსახური,კადრები,ნახევარ განაკვეთზე,სამუშაო პირობები