საკანონმდებლო ცვლილებები

5 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 დეკემბრის N2547 განკარგულებით  მოწონებულ  იქნას  საქართველოს  მთავრობას,  სს  „ონი  კასკადს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 16 ივლისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე გასაფორმებელი შეთანხმება. გადადით ლინკზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტრო ელექტროსადგური