საკანონმდებლო ცვლილებები

10 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის N2207 განკარგულებით „ქვემო ქართლის რეგიონში „მტკვრის კასკადი 4“ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულად გამოვლინდეს შპს „ვმ ელექტრიკ“. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ჰესი