საკანონმდებლო ცვლილებები

10 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის N2209 განკარგულებით  მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „ნახიდური ჰესს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი „ნახიდური ჰესის“ მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ჰესი