საკანონმდებლო ცვლილებები

11 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N2245 განკარგულებით ცვლილება შევიდა  „შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 9 თებერვლის №195 განკარგულებაში და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ დაევალა, 2017 წლის ​ 31 დეკემბრის ჩათვლით, საქართველოს მასშტაბით წყალმომარაგებისა და ​ წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო ასფალტისა და ​ ბეტონის საფარის, ასევე ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა ​ განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, არა უმეტეს 700 000 (შვიდასი ათასი) ლარის ფარგლებში.“ გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: წყალმომარგება