საკანონმდებლო ცვლილებები

11 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის N2187 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „ეგ-ს“ შორის დასადები შეთანხმება ამავე მხარეებს შორის 2014 წლის 16 ივნისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ამავე განკარგულებით მოწონებულ იქნა აქართველოს მთავრობას, შპს „ეგ-ს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა