საკანონმდებლო ცვლილებები

12 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის N2381 განკარგულებით  მოწონებულ იქნა შპს „ენგურჰესსა“ და „АО УКЗ-ს“  შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულება. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ჰესი