საკანონმდებლო ცვლილებები

13 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2500 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ მიეცა უფლება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის №962 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი ეკონომიის – 120 000 (ას ოცი ათასი) ლარის ფარგლებში განახორციელოს ახალციხის მუნიციპალიტეტში დევნილი ოჯახებისთვის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის საჭირო სახელმწიფო შესყიდვა. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: წყალმომარაგება