საკანონმდებლო ცვლილებები

1 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 აპრილის №755 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ მიეცა უფლება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებით დამტკიცებული „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“  181 მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული წყალმომარაგების ან/და წყალარინების სისტემის მოწყობის ან/და არსებულ სისტემაზე მიერთების საპროექტო და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: სახელმწიფო შესყიდვა