საკანონმდებლო ცვლილებები

16 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 დეკემბრის N2690 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და შპს „მაჭახელა ჰესს“  შორის 2014 წლის 24 ივლისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე დასადები შეთანხმება. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა