საკანონმდებლო ცვლილებები

24 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 20 აპრილის N194 დადგენილებით დამტკიცდა  შპს „ენგურჰესისა“ და შპს „ვარდნილჰესების კასკადის“ მიერ განსახორციელებელი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესი რომელსაც გიგზავნით დანართის სახით. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა შესყიდვა