საკანონმდებლო ცვლილებები

1 მაისი, 2018

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 26 აპრილის N1-1/210 ბრძანებით ქსანი-სტეფანწმინდის ახალი 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი ჩაითვალა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად და სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას" მიენიჭა პროექტის ფარგლებში მოქცეულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე ექსპროპრიაციის უფლება – ს/კ 71.58.26.383 (მისამართი: დუშეთის რაიონი, სოფელი ჩობალაურები), მესაკუთრე: თამაზ წიკლაური, საექსპროპრიაციო ფართი: 112 კვ.მ მიწის ნაკვეთი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ექსპროპრიაცია