საკანონმდებლო ცვლილებები

1 მაისი, 2018

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 25 აპრილის N1-1/203 ბრძანებით ახალციხე – ბათუმის“ 220 კვ. ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი ჩაითვალა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად და სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიენიჭა პროექტის  ფარგლებში მოქცეულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე ექსპროპრიაციის უფლება – ს/კ 61.15.25.110 (მისამართი: ადიგენი, ლელოვანი, ლელოვანი – აქეთა ხურო), თანამესაკუთრე: ვარდო ქამადაძე, ზურაბ ქამადაძე, თამარ ქამადაძე, მალხაზ ქამადაძე, მერაბ ქამადაძე, საექსპროპრიაციო ფართი: 358 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული ნარგავები. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ექსპროპრიაცია