საკანონმდებლო ცვლილებები

7 მაისი, 2018

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 4 მაისის N1-1/230 ბრძანებით შევიდა „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებაში. ცვლილების თანახმად, ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეობის უფლება დისპეჩერიზაციის ლიცენზიატს განესაზღვრა არა მარტო ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ტრანზიტის უზრუნველყოფისათვის დანაკარგების, არამედ გადამცემ ქსელში დანაკარგების დაფარვის მიზნითაც. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ბაზრის წესები