საკანონმდებლო ცვლილებები

30 მაისი, 2018

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 29 მაისის N1-1/262 ბრძანებით ცვლილება შევიდა „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებში“ რითაც განისაზღვრა 2018 წლის ზაფხულის პერიოდში თურქეთის რესპუბლიკაში განსაზღვრული საექსპორტო მოცულობის ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორზე გადანაწილების წესი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ბაზრის წესები