საკანონმდებლო ცვლილებები

22 ივნისი, 2018

ცვლილება შევიდა ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში, რომლის თანახმადაც, დამტკიცდა ევროკავშირის სამართლებრივ აქტებთან შესაბამისობის ცხრილი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონი
თემატიკა: ნორმატიული აქტები