საკანონმდებლო ცვლილებები

18 ივლისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 12 ივლისის N54/13 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში (გაფართოვდა არეალი). გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში ინტერგაზი